Stop jou Skuld-Stres

Kry jou skuld onder beheer sodat jy kan aangaan met jou lewe

Skakel, “please call me” of Whatsapp: 060 787 2801

Weskus franchise. Landwye diens

 Vir Covid-19 info vanaf die Regering se Webwerf – KLIEK HIER

Webwerf-vrywaring

Geen waarborge nie

Hierdie webwerf word “soos dit is” aangebied sonder enige uitdrukkings of implisiete voorstellings of waarborge. StopSkuld.co.za lewer geen voorstellings of waarborge met betrekking tot hierdie webwerf of die inligting en materiaal wat op hierdie webwerf verskaf word nie.

Behoudens die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, waarborg StopSkuld.co.za nie dat:

hierdie webwerf sal voortdurend beskikbaar wees, of glad nie beskikbaar wees nie; of
die inligting op hierdie webwerf volledig, waar, akkuraat of nie-misleidend is.

Niks op hierdie webwerf is of bedoel om advies van enige aard te vorm nie. [As u advies benodig rakende enige [wettige, finansiële of mediese] aangeleentheid, moet u ‘n toepaslike professionele persoon raadpleeg.]

Beperkings van aanspreeklikheid

StopSkuld.co.za sal nie teenoor u aanspreeklik wees nie (hetsy onder die wetgewing van kontak, die strafreg of andersins) met betrekking tot die inhoud of gebruik van, of andersins in verband met hierdie webwerf:

[in die mate waarin die webwerf gratis aangebied word vir enige direkte verlies;]
vir enige indirekte, spesiale of gevolglike verlies; of
vir enige besigheidsverliese, verlies aan inkomste, inkomste, winste of verwagte besparing, verlies aan kontrakte of verhoudings, verlies aan reputasie of welwillendheid, of verlies of beskadiging van inligting of data.

Hierdie beperkings van aanspreeklikheid is van toepassing, selfs al is StopSkuld.co.za uitdruklik in kennis gestel van die moontlike verlies.

uitsonderings

Niks in hierdie webwerf-vrywaring kan enige waarborg wat die wet impliseer, uitsluit of beperk nie; dit sou onwettig wees om dit uit te sluit of te beperk; en niks in hierdie webwerf-vrywaring sal die aanspreeklikheid van StopSkuld.co.za uitsluit of beperk ten opsigte van enige:

dood of persoonlike beserings veroorsaak deur nalatigheid van StopSkuld.co.za;
bedrog of bedrieglike wanvoorstelling van StopSkuld.co.za; of maak nie saak of dit wettig of onwettig sou wees vir StopSkuld.co.za om die aanspreeklikheid daarvan uit te sluit of te beperk nie, of om te probeer of voorgee om dit uit te sluit of te beperk nie.

redelikheid

Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem u in dat die uitsluitings en beperkings van aanspreeklikheid soos uiteengesit in hierdie webwerf-vrywaring redelik is.

As u nie van mening is dat hulle redelik is nie, moet u nie hierdie webwerf gebruik nie.

Ander partye

[U aanvaar dat StopSkuld.co.za as ‘n beperkte aanspreeklikheidsbelang die belang het om die persoonlike aanspreeklikheid van sy beamptes en werknemers te beperk. U stem saam dat u persoonlik geen eis teen beamptes of werknemers van StopSkuld.co.za sal indien ten opsigte van enige verliese wat u in verband met die webwerf ly nie.]

[Behoudens die voorafgaande paragraaf,] stem u in dat die beperkinge van waarborge en aanspreeklikheid soos uiteengesit in hierdie webwerf-vrywaring die beamptes, werknemers, agente, filiale, opvolgers, opdragte en onderaannemers van praktiese webwerwe, sowel as praktiese webwerwe, sal beskerm.

Onafdwingbare bepalings

As enige bepaling van hierdie webwerf-vrywaring onder die toepaslike wetgewing onafdwingbaar is, of blyk te wees, sal dit nie die afdwingbaarheid van die ander bepalings van hierdie webwerf-vrywaring beïnvloed nie.